Specjaliści dermatologii zabiegowej, estetycznej i wenerologii

Dermedica


ikona
Tu jesteś:
ikona Kursy i Szkolenia

Informacje o nas


REGULAMIN SZKOLEŃ


§ 1 Definicje

1. Kurs – Forma kształcenia teoretyczno- praktycznego w oparciu o materiały dydaktyczne przygotowane przez organizatora.

2. Organizator – Dermedica Spółka z ograniczoną ozpowiedzialnością 80-219 Gdańsk Aleja Zwycięstwa 34/1.

3. Uczestnik – lekarz dermatolog, lekarz innej specjalizacji, lekarz w trakcie specjalizacji z zakresu dermatologii i wenerologii lub innej specjalizacji

4. Szkolenie – płatny kurs organizowany w ramach Projektu przez Organizatora, zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym i harmonogramem.

5. Potwierdzenie – wiadomość elektroniczna wysłana przez Organizatora, potwierdzająca wpisanie na listę uczestników szkolenia.

6. Zgłoszenie – wypełniony przez uczestnika Formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Organizatora (www.dermedica.info)

7. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej lub telefonicznej informacji przez uczestnika o wycofaniu się z udziału w szkoleniu.

8. Punkty edukacyjne - punkty przyznawane za udział w kursach przyznawane na podstawie zgoszenia kursu do Izby lekarskiej Właściwej dla lokalizacji organizatora kursu wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U.04.231.2326) wraz ze zmianami z dnia 21 lipca 2005 (Dz.U.05.142.1196).
Przyznanie punktów edukacyjnych stanowi potwierdzenie, że zdarzenie edukacyjne, w szczególności jego program naukowy i dydaktyczny, spełniają wymagania merytoryczne i czasowe, oraz że są wolne od jakiegokolwiek wpływu firm farmaceutycznych lub producentów sprzętu medycznego.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin został przygotowany na potrzeby oraganizacji kursów doskonalących nie ujęteych w programie specjalizacji z zakresu dermatologii i wenerologii.

Obszar tematyczny - Ochrona zdrowia
Cel - Zaznajomienie uczestników kursu z tematyką ujętą w programie szkolenia.

2. Regulamin określa zasady przyjmowania zgłoszeń, kwalifikowania kandydatów do udziału w szkoleniu, warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz zasady ich organizacji.

3. Organizatorem szkolenia jest Dermedica Spółka z o.o.

4. Grupę docelową szkolenia, stanowią lekarze dermatolodzy, lekarze w trakcie specjalizacji z zakresu dermatologii, zwani dalej uczestnikami, którzy chcą podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie tematyki kursu.

5. Organizator przeprowadzi kurs, który odbędzie się w dniach podanych w programie kursu.

§ 3 Warunki kwalifikacji

1.Organizator prowadząc postępowanie kwalifikacyjne zobowiązuje się do zachowania dbałości o zapewnienie równego dostępu do udziału w szkoleni u kobiet i mężczyzn.

2. O przyjęciu kandydatów do udziału w szkoleniu decyduje spełnienie kryteriów formalnych oraz kolejność zgłoszeń.

3. Listę uczestników zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu zatwierdza Organizator.

4. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do uczestnictwa w Kursie, zostaną poinformowani o wynikach naboru drogą elektroniczną.

5. Zgłoszenia na listę uczestników szkolenia, będą przyjmowane do momentu uzyskania wymaganej liczby osób (15-20 osób). Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej liczby uczestników, będą rejestrowe przez Organizatora na liście rezerwowej.

6. Kandydat, przed złożeniem dokumentów aplikacyjnych, ma obowiązek zapoznać się z całością Regulaminu. Przystąpienie kandydata do naboru jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

§ 4 Warunki uczestnictwa

1. Termin i miejsce szkolenia określone jest w harmonogramie, umieszczonym na stronie http://www.dermedica.info/kursy.php

2. Nabór rozpocznie się z dniem zamieszczenia informacji na stronie internetowej Organizatora ( http://www.dermedica.info/) nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem kursu

3. Zgłoszenie udziału w szkoleniu następuje poprzez przesłanie do Organizatora formularza zgłoszeniowego zawartego na stronie internetowej www.dermedica.info.


4. Po otrzymaniu danych aplikacyjnych, Organizator ma obowiązek każdorazowo poinformować uczestnika i potwierdzić drogą elektroniczną zakwalifikowanie się na wybrane przez niego szkolenie.

5. Wniosek aplikacyjny należy przesłać nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia wybranego szkolenia.

6. Złożenie dokumentów aplikacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w szkoleniu.

7. W przypadku zmiany danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, uczestnik ma obowiązek zaktualizować dane i poinformować o tym fakcie Organizatora w najszybszym możliwym terminie.

8. W przypadku niezebrania grupy uczestników- poniżej 50% planowanej ilości uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia naboru do momentu zebrania wymaganej liczby uczestników.

9. Zakwalifikowany Uczestnik kursu zobowiązny jest do dokonania wpłaty na 30 dni przed planowaną datą kursu w kwocie podanej przez organizatora. Wpłat należy dokonywać na konto Dermedica Sp z o.o. Nr - 77 1140 2004 0000 3502 8321 4870 (prowadzone przez m-bank). W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i nr prawa wykonywania zawodu lekarza oraz rodzaj i datę wybranego kursu.

10. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu, nie później niż 14 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia wybranego szkolenia, w jego miejsce zostanie wybrany inny uczestnik, który w wyniku przeprowadzonego postępowania znalazł się na liście rezerwowej.

11. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu, nie później niż 14 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia wybranego szkolenia, Organizator zwraca opłatę za kurs w całości, a po tym terminie 50% wpłaconej kwoty. Zwrot dokonany jest na wskazane przez uczestnika konto.

§ 5 Organizacja szkolenia

1. Na miejsce szkolenia, uczestnik dojeżdża we własnym zakresie.

2. Organizator zapewnia szkolenie w ośrodku szkoleniowym umożliwiającym realizację programu kursu.

3. Organizator zapewnia również nieodpłatne miejsce parkingowe dla uczestników szkolenia na terenie hotelu lub ośrodka szkoleniowego.

4. Organizator zapewnia zrealizowanie zakresu tematycznego szkolenia przez wykwalifikowaną kadrę, z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i praktycznym doświadczeniem z zakresu prowadzonego szkolenia.

5. Organizator zapewnia podczas szkolenia odpowiednio przystosowane sale szkoleniowe dla wszystkich uczestników.

6. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, a na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenia o uczestnictwie(certyfikat).

7. Warunkiem otrzymania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji jest wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, rozdanej podczas szkolenia.

8.Za udział w kursie zostana przyznane Punkty edukacyjne
Ogólną zasadą jest przyznawanie 1 punktu edukacyjnego za każde 60 minut szkolenia w formie wykładu.
W przypadku intensywnych szkoleń o charakterze warsztatowym (kursowym) uwzględniających np. czynności praktyczne liczba przyznanych punktów może zostać zwiększona o maksimum 50% - czyli 1,5 punktu za każdą godzinę szkolenia

§ 6 Dane osobowe

1. Dane osobowe, są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

2. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.


Kontakt

Gdańsk-Dermedica
telefon: 733 700 333
Gdynia-Dermart
telefon: 607 297 835

Kontakt

Galeria

Kursy

Twój Problem

Cennik

Wenerologia

Dermatologia

Dermatochirurgia

Dermatologia estetyczna

O nas

Start


Dermedica Gdynia, Gdańsk - Dermatologia Estetyczna, Dermatochirurgia, Wenerologia, Specjalista Dermatolog Piotr Szlązak   
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych